تیمجار | برنج

برنج

حیوان آشپز

/post-01

مثلی قدیمی می‌گوید: انسان حیوانی است آشپز